top of page

KABANATA I PANGKALAHATANG TUNTUNIN

Artikulo 1 (Pangalan)

Ang pangalan ng asosasyong ito ay dapat na "Diverse Artists of Korea Association" (abbreviation "DAKA", pagkatapos nito ay tinutukoy bilang "the association").

 

Artikulo 2 (Lokasyon)

Ang opisina ng asosasyon ay dapat na matatagpuan sa Seoul Metropolitan Government, at isang sangay na tanggapan (sangay) ay maaaring magtatag kung kinakailangan.

 

Artikulo 3 (Layunin)

Ang layunin ng asosasyon ay lumikha ng kultura ng Korea bilang isang internasyonal na komunidad ng sining at itaguyod ang pagkakaiba-iba ng kultura sa pamamagitan ng paghikayat sa komunikasyon at pagpapalitan sa pagitan ng mga dayuhang migranteng artista at mga mag-aaral sa kolehiyo ng sining na naninirahan sa Korea at nakikibahagi sa paglikha at aktibidad ng kultura at sining.

 

Artikulo 4 (Negosyo)

Ang asosasyon ay dapat makisali sa mga sumusunod na aktibidad sa negosyo upang makamit ang layunin ng Artikulo 3:

1. Kampanya sa interes ng publiko para sa pagpapalawak ng patakaran sa pagkakaiba-iba ng kultura;

2. Edukasyon at mga workshop para sa mga dayuhang artista at mag-aaral sa kolehiyo ng sining;

3. Magpalitan ng mga proyekto para sa mga lokal at internasyonal na eksibisyon, pagtatanghal, workshop, proyekto ng sining, atbp;

4. Pagbibigay ng Impormasyon sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng homepage at paglalathala ng newsletter, atbp;

5. Mga proyektong kumikita upang makamit ang layunin ng negosyo ng asosasyon;

6. Iba pang mga proyektong kailangan para sa pagkamit ng layunin ng asosasyon

Kabanata II Mga Kasapi

Artikulo 5 (Mga Kwalipikasyon ng mga Miyembro)

Ang isang miyembro ng asosasyon ("mga miyembro") ay dapat na sinumang indibidwal o organisasyon na sumang-ayon sa layunin ng asosasyon anuman ang nasyonalidad, nag-aplay para sa iniresetang pagiging miyembro at nakakuha ng pag-apruba mula sa lupon ng mga direktor.

 

Artikulo 6 (Mga Karapatan ng mga Miyembro)

Ang mga miyembro ay may karapatang lumahok sa pagpapatakbo ng asosasyon sa pamamagitan ng pangkalahatang pagpupulong. Gayunpaman, ang mga miyembro ng grupo ay dapat pumili ng isang kinatawan at gamitin ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng kinatawan. Ang mga quasi-member at honorary member ay maaaring dumalo sa pangkalahatang pagpupulong at magsalita, ngunit wala silang mga karapatan sa pagboto.

 

Artikulo 7 (Tungkulin ng mga Miyembro)

Ang mga miyembro ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na tungkulin:

1. Upang sumunod sa mga artikulo ng pagsasama at mga regulasyon ng asosasyon;

2. Upang ipatupad ang mga resolusyon ng pangkalahatang pulong at ang lupon ng mga direktor;

3. Upang magbayad ng mga bayarin at kontribusyon sa pagiging miyembro.

 

Artikulo 8 (Pag-withdraw ng mga miyembro)

Ang mga miyembro ay maaaring malayang umalis sa asosasyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan sa pag-withdraw sa pangulo.

 

Artikulo 9 (Ggantimpala at Parusa ng mga Miyembro)

① Maaaring gantimpalaan ng asosasyon ang mga miyembrong nag-ambag sa pagbuo ng asosasyon sa pamamagitan ng resolusyon ng lupon ng mga direktor.

② Maaaring parusahan ng asosasyon ang mga miyembro, tulad ng pagpapatalsik at pagsaway, na lumabag sa layunin ng asosasyon, nasira ang karangalan at prestihiyo, o nabigong tuparin ang mga obligasyon sa ilalim ng Artikulo 7. Ang mga parusa ay dapat ipataw ng pangulo pagkatapos ng resolusyon ng lupon ng mga direktor o ng pangkalahatang pulong.

Kabanata III Mga Opisyal

Artikulo 10 (Uri at bilang ng mga opisyal)

① Ang asosasyon ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na opisyal (“mga opisyal”):

1. Isang pangulo;

2. Isang senior vice president;

3. Isang bise presidente

4. Walo hanggang labing-anim na direktor (kabilang ang presidente, senior vice president, at vice president)

5. 1 auditor

② Maaaring dagdagan ng asosasyon ang bilang ng mga opisyal kung kinakailangan.  Sa ganitong kaso, ang isang resolusyon ng pangkalahatang pulong (alinman sa regular na pangkalahatang pulong o hindi pangkaraniwang pangkalahatang pulong) ay dapat gawin pagkatapos ng talakayan ng lupon ng mga direktor.

③ Kung ang isang opisyal na hinirang alinsunod sa Artikulo 11 ay hindi maaaring opisyal na lumahok sa lupon ng mga direktor dahil sa personal na mga pangyayari, siya ay maaaring maging miyembro ng lupon ng mga direktor bilang isang honorary officer gaya ng mga sumusunod. Sa ganoong kaso, ang "honorary" ay dapat idagdag bago ang titulo. (hal., honorary director, honorary vice-president).

1. Ang mga honorary na opisyal ay maaaring italaga sa pamamagitan ng rekomendasyon ng tatlong direktor at ang resolusyon ng lupon ng mga direktor.

2. Ang mga honorary na opisyal ay maaaring dumalo sa lupon ng mga direktor upang ipahayag ang kanilang mga opinyon, ngunit walang mga karapatan sa pagboto ng lupon ng mga direktor.

3. Kung ang isang honorary officer ay nagbabayad ng membership fee bilang isang miyembro ng asosasyon, siya ay magkakaroon ng mga karapatan sa pagboto ng pangkalahatang pulong.

4. Ang isang honorary officer ay hindi dapat maglingkod bilang pangulo.

5. Ang bilang ng mga honorary officer ay hindi dapat lumampas sa 20% ng kabuuang bilang ng mga opisyal.

 

Artikulo 11 (Paghirang ng mga Opisyal)

① Ang mga opisyal ay dapat ihalal sa pangkalahatang pulong at ang halalan ay dapat iulat sa karampatang administratibong tanggapan nang walang pagkaantala.

② Ang isang by-election ay dapat gawin sa loob ng dalawang buwan mula sa petsa kung kailan nangyari ang bakante.

③ Ang pagpili ng bagong opisyal ay dapat gawin dalawang buwan bago matapos ang termino ng panunungkulan ng kasalukuyang opisyal.

④ Ang isang taong promoter at founding member ng asosasyon ay dapat italaga bilang ex officio director.

 

Artikulo 12 (Pagtanggal sa mga Opisyal)

Ang isang opisyal ay maaaring ma-dismiss sa pamamagitan ng isang resolusyon ng pangkalahatang pagpupulong kapag siya ay gumawa ng alinman sa mga sumusunod na gawain:

1. Mga gawaing lumalabag sa layunin ng asosasyon;

2. Mga hindi pagkakaunawaan, mga iregularidad sa accounting, o makabuluhang hindi patas na gawain sa mga opisyal;

3. Sagabal sa negosyo ng asosasyon.

 

Artikulo 13 (Standing Director)

① Ang asosasyon ay maaaring may nakatayong direktor na eksklusibong mamamahala sa layunin ng negosyo ng asosasyon.

② Ang mga nakatayong direktor ay hihirangin ng pangulo mula sa mga opisyal sa pamamagitan ng resolusyon ng lupon ng mga direktor

 

Artikulo 14 (Senior Vice President)

① Maaaring may senior vice president ang asosasyon.

② Isang senior vice president ang hihirangin ng presidente mula sa mga opisyal pagkatapos ng resolusyon ng board of directors

 

Artikulo 15 (Vice President)

① Ang asosasyon ay maaaring magkaroon ng pangalawang pangulo.

② Ang isang bise presidente ay hihirangin ng pangulo mula sa mga opisyal pagkatapos ng resolusyon ng lupon ng mga direktor

 

Artikulo 16 (Termino ng mga Opisyal)

① Ang termino ng panunungkulan ng mga opisyal ay dapat na tatlong taon, at siya ay maaaring magsilbi ng magkakasunod na termino. Gayunpaman, ang pangulo ay maaaring muling italaga ng dalawang beses lamang.

② Ang termino ng panunungkulan ng mga opisyal na pinasinayaan ng isang by-election ay ang natitirang panahon ng mga nauna sa kanya.

 

Artikulo 17 (Mga Tungkulin ng mga Opisyal)

① Ang pangulo ay dapat kumatawan sa asosasyon, magsagawa ng pangkalahatang kontrol sa mga gawain ng asosasyon, at dapat na maging tagapangulo ng pangkalahatang pulong at ang lupon ng mga direktor.

② Ang direktor ay dapat dumalo sa lupon ng mga direktor upang lutasin ang mga usapin tungkol sa mga gawain ng asosasyon at pangasiwaan ang mga bagay na itinalaga ng lupon ng mga direktor o ng pangulo.

③ Dapat gawin ng auditor ang mga sumusunod na tungkulin:

1. Upang i-audit ang kalagayang pinansyal ng asosasyon;

2. Upang i-audit ang pagpapatakbo ng pangkalahatang pulong at ang lupon ng mga direktor at mga bagay na may kinalaman sa negosyo nito;

3. Kung sakaling ang mga resulta ng pag-audit ng mga subparagraph 1 at 2 ay nagpapakita na mayroong anumang bagay na labag sa batas o hindi makatarungan , humiling ng pagwawasto sa lupon ng mga direktor o pangkalahatang pulong at iulat ito sa karampatang tanggapang administratibo;

4. Kung sakaling kinakailangan na humiling at mag-ulat ng pagwawasto sa ilalim ng subparagraph 3, tumawag sa pangkalahatang pulong o sa lupon ng mga direktor;

5. Upang magpahayag ng opinyon sa pangkalahatang pulong, ang lupon ng mga direktor o ang pangulo tungkol sa kalagayang pinansyal at negosyo ng asosasyon.

 

Artikulo 18 (Kumikilos bilang Pangulo)

① Kung sakaling hindi magampanan ng pangulo ang kanyang mga tungkulin, isang senior vice president ang gaganap bilang pangulo.

② Kapag nabakante ang pangulo, isang opisyal na inihalal ng lupon ng mga direktor ang gaganap bilang pangulo.

③ Ang lupon ng mga direktor sa ilalim ng talata ② ay dapat tipunin ng mayorya ng mga nanunungkulan na mga direktor, at ang taong gumaganap bilang pangulo ay dapat ihalal na may pag-apruba ng mayorya ng mga direktor na naroroon sa ilalim ng pamumuno ng senior vice president.

④ Ang taong gumaganap bilang pangulo alinsunod sa mga probisyon ng talata ② ay dadaan sa pamamaraan ng pagpili ng pangulo nang walang pagkaantala.

Kabanata IV Pangkalahatang Pagpupulong

Artikulo 19 (Komposisyon ng Pangkalahatang Pagpupulong)

Ang pangkalahatang pagpupulong ng asosasyon ay dapat ang pinakamataas na organong tagapagbatas at dapat na bubuuin ng lahat ng miyembro ng asosasyon.

 

Artikulo 20 (Paghihiwalay at Pagpupulong)

① Ang pangkalahatang pulong ay dapat hatiin sa isang regular na pangkalahatang pagpupulong at isang pambihirang pangkalahatang pulong at dapat ipatawag ng pangulo.

② Ang regular na pangkalahatang pagpupulong ay gaganapin sa loob ng dalawang buwan mula sa pagsisimula ng bawat taon ng pananalapi, at ang pambihirang pangkalahatang pulong ay dapat ipatawag kapag inaakala ng pangulo na kinakailangan.

③ Aabisuhan ng pangulo ang bawat miyembro ng convocation ng general meeting nang hindi lalampas sa pitong araw bago magsimula ang pulong. Ang agenda, petsa, oras, lugar, atbp. ng pulong ay dapat tukuyin sa paunawa ng pagpupulong.

 

Artikulo 21 (Mga Espesyal na Probisyon para sa Pagpupulong ng Pangkalahatang Pagpupulong)

① Kung sakaling ang isang kahilingan para sa convocation ay sumailalim sa alinman sa mga sumusunod, ang pangulo ay dapat magpatawag ng pangkalahatang pulong sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng kahilingan para sa convocation:

1. Ang karamihan sa mga nanunungkulan na mga direktor ay nagpapakita ng layunin ng pulong at humiling ng isang pagpupulong;

2. Ang auditor ay humihiling ng isang convocation alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo 17 ③ 4;

3. Hindi bababa sa isang-ikalima ng mga nanunungkulan na miyembro ang naglalahad ng layunin ng pagpupulong at humiling ng isang pagpupulong.

② Kung sakaling hindi makapagpatawag ng pangkalahatang pagpupulong nang higit sa 30 araw dahil ang taong may karapatang magpatawag ng pangkalahatang pagpupulong ay bakante o umiwas na magpulong nito, ang pangkalahatang pagpupulong ay maaaring ipatawag nang may pahintulot ng isang mayorya ng mga nanunungkulan na mga direktor o hindi bababa sa 1/3 ng mga kasalukuyang miyembro.

③ Ang pangkalahatang pulong sa ilalim ng talata ② ay dapat maghalal ng tagapangulo nito sa ilalim ng pamumuno ng senior vice president.

 

Artikulo 22 (Korum para sa Resolusyon ng mga Pangkalahatang Pagpupulong)

① Ang pangkalahatang pagpupulong ay gaganapin kung saan dadalo ang mayorya ng nanunungkulan na mga miyembro at lulutasin sa pagsang-ayon ng mayorya ng mga miyembrong naroroon.

② Ang mga karapatan sa pagboto ng isang miyembro ay maaaring italaga sa ibang mga miyembrong dadalo sa pangkalahatang pulong. Sa ganitong mga kaso, ang isang kapangyarihan ng abogado ay dapat isumite sa tagapangulo bago ang pagsisimula ng pangkalahatang pulong.

 

Artikulo 23 (Mga Tungkulin ng Pangkalahatang Pagpupulong)

Ang pangkalahatang pagpupulong ay dapat lutasin ang mga sumusunod na bagay:

1. Mga usapin tungkol sa halalan at pagpapaalis ng mga opisyal;

2. Mga usapin tungkol sa pagbuwag ng asosasyon at sa pag-amyenda sa mga artikulo ng pagsasama;

3. Mga usapin tungkol sa pagtatapon at pagkuha ng ari-arian ng asosasyon at ang paghiram ng mga pondo;

4. Pag-apruba ng badyet at pag-aayos ng mga account;

5. Pag-apruba ng isang plano sa negosyo;

6. Iba pang mahahalagang bagay at usapin na isasangguni ng lupon ng mga direktor.

 

Artikulo 24 (Mga batayan para sa pagbubukod ng resolusyon)

Ang isang miyembro na nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod ay hindi karapat-dapat na bumoto sa resolusyon:
1. Kapag gumagawa ng resolusyon sa mga bagay na may kinalaman sa sarili kaugnay ng halalan at pagtatanggal ng mga opisyal;
2. Kapag may salungatan ng interes sa pagitan ng sarili at ng asosasyon kaugnay ng mga transaksyon sa pananalapi o demanda, atbp.

Kabanata V Lupon ng mga Direktor

Artikulo 25 (Komposisyon ng lupon ng mga direktor)

Ang lupon ng mga direktor ng asosasyon ay dapat na binubuo ng pangulo at lahat ng mga direktor ng asosasyon.

 

Artikulo 26 (Paghihiwalay at Pagpupulong)

① Ang lupon ng mga direktor ay hahatiin sa isang regular na lupon ng mga direktor at isang pambihirang lupon ng mga direktor at dapat ipatawag ng pangulo.

② Ang regular na lupon ng mga direktor ay gaganapin nang hindi lalampas sa isang buwan bago ang pagsisimula ng bawat taon ng pananalapi, at ang pambihirang lupon ng mga direktor ay dapat magpulong kapag sa palagay ng pangulo na ito ay kinakailangan.

③ Aabisuhan ng pangulo ang bawat direktor at tagasuri ng pagpupulong ng lupon ng mga direktor nang hindi lalampas sa pitong araw bago ang pagsisimula ng pulong. Ang agenda, petsa, oras, lugar, atbp. ng pulong ay dapat tukuyin sa paunawa ng pagpupulong.

④ Ang lupon ng mga direktor ay maaari lamang magresolba sa mga bagay na ipinaalam sa ilalim ng talata ③. Gayunpaman, kung sakaling dumalo ang lahat ng nanunungkulan na mga direktor at aprubahan ng lahat ng mga direktor na naroroon, kahit na hindi ipaalam ang mga bagay, maaari silang i-refer at lutasin.

 

Artikulo 27 (Mga Espesyal na Probisyon para sa Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor)

① Kung sakaling ang isang kahilingan para sa convocation ay nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod, ang pangulo ay dapat magpulong ng lupon ng mga direktor sa loob ng 20 araw mula sa petsa ng kahilingan para sa convocation:

1. Ang karamihan sa mga nanunungkulan na mga direktor ay nagpapakita ng layunin ng pulong at humiling ng isang pagpupulong;

2. Ang auditor ay humihiling ng isang convocation alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo 17 ③ 4

② Kung sakaling hindi ito makapagpulong ng lupon ng mga direktor nang higit sa 30 araw dahil ang taong may karapatang magpulong ng lupon ng mga direktor ay bakante o umiwas na magpulong doon, ang lupon ng mga direktor ay maaaring makipagpulong sa pahintulot ng mayorya ng mga nanunungkulan na direktor.

③ Ang lupon ng mga direktor sa ilalim ng talata ② ay dapat maghalal ng tagapangulo nito sa ilalim ng pamumuno ng senior vice president.

 

Artikulo 28 (Nakasulat na Resolusyon)

① Ang pangulo ay maaaring gumawa ng resolusyon ng lupon ng mga direktor na pinagtibay ng isang nakasulat na resolusyon bilang kapalit ng isang pulong sa mga maliliit na bagay o mga bagay na nangangailangan ng madaliang pagre-refer sa lupon ng mga direktor. Sa ganitong mga kaso, dapat iulat ng pangulo ang mga resulta sa susunod na lupon ng mga direktor.

② Kapag ang mayorya ng nanunungkulan na mga direktor ay nag-atas sa lupon ng mga direktor na sumangguni sa usapin ng nakasulat na resolusyon sa ilalim ng talata ①, ang pangulo ay dapat sumunod dito.

 

Artikulo 29 (Korum para sa Resolusyon)

① Ang lupon ng mga direktor ay gaganapin na may pagdalo ng mayorya ng mga nanunungkulan na mga direktor na naroroon at dapat lutasin nang may pahintulot ng mayorya ng mga direktor na naroroon.

② Ang mga karapatan sa pagboto ng lupon ng mga direktor ay hindi maaaring italaga.

 

Artikulo 30 (Mga Usapin para sa Resolusyon ng Lupon ng mga Direktor)

Dapat lutasin ng lupon ng mga direktor ang mga sumusunod na usapin:

1. Mga bagay tungkol sa pagpapatupad ng negosyo;

2. Mga bagay tungkol sa pagpapatakbo ng plano ng negosyo;

3. Mga bagay tungkol sa paghahanda ng badyet at pag-aayos ng mga account;

4. Mga usapin tungkol sa pag-amyenda ng mga artikulo ng pagsasama;

5. Mga bagay tungkol sa pamamahala ng ari-arian;

6. Mga bagay tungkol sa paghahanda ng isang agenda na isasangguni sa pangkalahatang pulong;

7. Mga bagay na itinalaga ng pangkalahatang pulong;

8. Mga bagay na kabilang sa awtoridad alinsunod sa mga probisyon ng mga artikulo;

9. Iba pang mga bagay na tinutukoy ng pangulo bilang mahalaga para sa pagpapatakbo ng asosasyon.

Kabanata VI Ari-arian at Accounting

Artikulo 31 (Kita)

Ang kita mula sa asosasyon ay dapat saklawin ng mga bayarin sa pagiging miyembro, mga donasyon, at iba pang kita.

 

Artikulo 32 (Taon ng pananalapi)

Ang taon ng pananalapi ng asosasyon ay dapat alinsunod sa taon ng pananalapi ng pamahalaan.

 

Artikulo 33 (Pagbabadyet)

Ang taunang badyet sa kita-paggasta ng asosasyon ay dapat ayusin sa loob ng dalawang buwan ng pagsisimula ng bawat taon ng pananalapi at dapat matukoy nang may pag-apruba mula sa pangkalahatang pulong sa pamamagitan ng isang resolusyon ng lupon ng mga direktor.

 

Artikulo 34 (Settlement of Accounts)

Ang asosasyon ay dapat ayusin ang mga account sa loob ng dalawang buwan ng pagsisimula ng bawat taon ng pananalapi at dapat aprubahan ng pangkalahatang pulong sa pamamagitan ng isang resolusyon ng lupon ng mga direktor.

 

Artikulo 35 (Accounting Audit)

Ang auditor ay dapat magsagawa ng isang pag-audit sa accounting nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon.

 

Artikulo 36 (Pagbubunyag ng Accounting)

① Ang badyet at pag-aayos ng mga account ng asosasyon ay dapat ibunyag ayon sa paraang hiwalay na tinutukoy ng lupon ng mga direktor.

② Ang taunang halaga ng donasyon at pagganap ng paggamit ay ibinubunyag tuwing Marso sa pamamagitan ng website sa Internet.

 

Artikulo 37 (Sahod para sa mga Opisyal)

Ang mga opisyal ng asosasyon ay hindi tatanggap ng anumang kabayaran.

Ang kabayaran ay hindi dapat bayaran sa mga opisyal maliban sa isang nakatayong direktor na namamahala sa pagpapatakbo ng negosyo. Gayunpaman, ang mga aktwal na gastos para sa pagganap ng mga tungkulin ay maaaring bayaran.

Kabanata VII Kagawaran ng Tanggapan

Artikulo 38 (Secretariat)

① Ang asosasyon ay dapat magkaroon ng isang kalihiman na siyang mananagot para sa pang-araw-araw na pangangasiwa ng asosasyon sa ilalim ng direksyon ng pangulo.

② Ang secretariat ay maaaring mayroong isang secretary general at mga kinakailangang empleyado.

③ Ang pangkalahatang kalihim ay hihirangin at tatanggalin ng pangulo sa pamamagitan ng resolusyon ng lupon ng mga direktor.

④ Ang mga usapin tungkol sa organisasyon at pagpapatakbo ng secretariat ay hiwalay na tutukuyin sa pamamagitan ng isang resolusyon ng lupon ng mga direktor.

Kabanata VIII Mga Karagdagang Probisyon

Artikulo 39 (Pagbuwag ng asosasyon)

① Ang pagbuwag ng asosasyon ay pagpapasya ng tatlong-kapat ng mga nanunungkulan na miyembro sa isang pangkalahatang pagpupulong at dapat iulat sa karampatang tanggapang administratibo.

② Ang natitirang asset sa oras ng pagbuwag ng asosasyon ay dapat pag-aari ng estado, mga lokal na pamahalaan, o iba pang mga non-profit na korporasyon na may katulad na layunin sa asosasyon sa pamamagitan ng isang resolusyon ng isang pangkalahatang pulong.

 

Artikulo 40 (Pagbabago ng Mga Artikulo ng Pagsasama)

Ang pag-amyenda sa mga artikulong ito ng pagsasama ay dapat pagpasiyahan ng tatlong-kapat ng mga kasalukuyang miyembro sa isang pangkalahatang pagpupulong at dapat iulat sa karampatang tanggapang administratibo.

 

Artikulo 41 (Pagtatatag ng Mga Panuntunan)

Ang lupon ng mga direktor ay maaaring magpatibay ng mga alituntunin para sa mga bagay na kailangan para sa pagpapatakbo ng asosasyon na hindi ibinigay sa mga artikulong ito ng pagsasama.

bottom of page